ثبت قرارداد اعضای تیم پدیده خراسان در هیات فوتبال خراسان