حرکات تکنیکی و کار تیمی و مهار برتر هفته بیست و چهارم